A1-ontwerpgroep Architecten
Vergunningen

-         Bouwen

Wabo

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Door de invoering van de Wabo zijn er een flink aantal zelfstandige vergunningen en toestemmingen verdwenen. Zo zijn bekende vergunningen zoals de bouw-, sloop-, milieu-, gebruiks-, en de monumentenvergunning onder gebracht in de omgevingsvergunning.

Aanvragen (omgevings-)vergunning

Het aanvragen van een vergunning is niet altijd even eenvoudig door de complexe wet- en regelgeving. Hier komt meer bij kijken dan u denkt. Bij de aanvraag moeten vele gegevens worden ingevuld en diverse aanvullende berekeningen/rapporten worden gemaakt welke samen met de bouwtekeningen worden ingediend. U moet hierbij denken aan:

-         Oppervlakte berekening;

-         Daglichtberekening;

-         Ventilatie berekening;

-         Milieuprestatie berekening;

Energieprestatie berekening (EPG).

Wij kunnen voor u deze zorg uit handen nemen en namens u alles indienen en begeleiden.

-         Verbouwen

Omgevingsvergunning

Wanneer u bouwwerken, woningen e.d. geheel of gedeeltelijk grondig wilt verbouwen of een nieuw bouwwerk wilt oprichten dan heeft u hiervoor in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Om te zien of uw bouwwerkzaamheden binnen de vergunningsvrije mogelijkheden valt doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Wabo

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Door de invoering van de Wabo zijn er een flink aantal zelfstandige vergunningen en toestemmingen verdwenen. Zo zijn bekende vergunningen zoals de bouw-, sloop-, milieu-, gebruiks-, en de monumentenvergunning onder gebracht in de omgevingsvergunning.

-         Slopen

Sloopvergunning

De uitvoering van een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht gesteld in geval van het aanvragen van een omgevingsvergunning (sloopvergunning). Wanneer u bouwwerken, woningen e.d. geheel of gedeeltelijk wilt slopen, bijvoorbeeld ten behoeve van een verbouwing, dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning (sloopvergunning) nodig.

Wabo

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Door de invoering van de Wabo zijn er een flink aantal zelfstandige vergunningen en toestemmingen verdwenen. Zo zijn bekende vergunningen zoals de bouw-, sloop-, milieu-, gebruiks-, en de monumentenvergunning onder gebracht in de omgevingsvergunning.

-         Splitsen

 

Splitsingsvergunning

Op het gebied van splitsingvergunningen, kunnen wij voor u de complete aanvraag verzorgen of deeldiensten wat o.a. bestaat uit.:

  • Het maken van de (juiste) bouw- en splitsingstekeningen;
  • Het maken van een bouwkundig opnamerapport t.b.v. de checklist kwaliteitseisen;
  • Het maken van de woningpuntentellingen per woning;
  • Het begeleiden van de aanvraag en onderhouden van alle contacten tussen opdrachtgever, adviseurs en de gemeente;
  • Het invullen van het aanvraagformulier, compleet maken en indienen van de aanvraag.

-         Samenvoegen

Samenvoegingsvergunning

U heeft een vergunning nodig als u twee woningen wilt samenvoegen. De gemeente wil het samenvoegen van woningen soms onder voorwaarden mogelijk maken. Deze voorwaarden zijn per gemeente/stadsdeel wel verschillend. Zo kan bijvoorbeeld voor het verlenen van een samenvoegingsvergunning als voorwaarde gesteld worden, dat de eigenaar het verlies aan woonruimte compenseert. In principe wordt daarbij uitgegaan van reële compensatie, waarbij dan gelijkwaardige woonruimte moet worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is, wordt soms gekozen voor financiële compensatie. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters woonoppervlak dat de eigenaar onttrekt.

-         Monument

Monumentenvergunning

Voor iedere verandering aan een monument (verbouw, verbetering, groot onderhoud) dient u, als eigenaar van een monument een omgevingsvergunning (monumenten) aan te vragen. De termijnen Voor rijksmonumenten geldt een uitgebreide procedure en blijft de termijn 26 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken. Voor gemeentelijke monumenten geldt een reguliere procedure van 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken.